pomniejsz powiększ

 
 

2023-05-02 07:50:10

UCHWAŁA NR XLII/529/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.


w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi z dnia 14 kwietnia 2023 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego więcej...

2023-05-02 07:49:13

UCHWAŁA NR XLII/528/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Frombork dla obszaru w rejonie miejscowości Biedkowo, Biedkowo Osada, Drewnowo i Wielkie Wierzno. więcej...

2023-05-02 07:48:28

UCHWAŁA NR XLII/527/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Frombork. więcej...

2023-05-02 07:47:55

UCHWAŁA NR XLII/526/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Frombork. więcej...

2023-05-02 07:47:23

UCHWAŁA NR XLII/525/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Frombork. więcej...

2023-05-02 07:46:49

UCHWAŁA NR XLII/524/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, umów dzierżawy, na kolejny okres 3 lat, po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat. więcej...

2023-05-02 07:46:18

UCHWAŁA NR XLII/523/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 kwietnia 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Frombork. więcej...

2023-05-02 07:45:18

UCHWAŁA NR XLII/522/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 kwietnia 2023 r


w sprawie wyrażenia zgody, na nieodpłatne przejęcie, na mienie komunalne, działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 299/2, obręb Biedkowo. więcej...

2023-03-30 16:38:07

UCHWAŁA NR XLI/521/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 3 położonego w budynku mieszkalnym nr 5, posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 74, obręb 4 Frombork. więcej...

2023-03-30 16:37:32

UCHWAŁA NR XLI/520/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2023 r.


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących na działkach nr 12/29, 12/30, 12/31, 24 obręb Frombork 7, gmina Frombork więcej...

2023-03-30 16:36:56

UCHWAŁA NR XLI/519/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2023 r.


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2023-03-30 16:36:15

UCHWAŁA NR XLI/518/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2023 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/198/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2023-03-30 16:35:37

UCHWAŁA NR XLI/517/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2023 r.


w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2023 rok więcej...

2023-03-30 16:35:06

UCHWAŁA NR XLI/516/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2023 r.


w sprawie zmiany Statutu Gminy Frombork więcej...

2023-03-30 16:34:31

UCHWAŁA NR XLI/515/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2023 r.


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Frombork więcej...

2023-03-30 16:34:00

UCHWAŁA NR XLI/514/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2023 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok więcej...

2023-03-30 16:33:23

UCHWAŁA NR XLI/513/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2023 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2023-2030 więcej...

2023-02-27 15:56:25

UCHWAŁA NR XL/512/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frombork. więcej...

2023-02-27 15:55:56

UCHWAŁA NR XL/511/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat. więcej...

2023-02-27 15:55:26

UCHWAŁA NR XL/510/23 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2023 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |