pomniejsz powiększ

 
 

2021-09-01 21:03:04

BGK.6730.8.2021 - POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY - DZIAŁKA 288/38, OBRĘB KRZYŻEWO


Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało wszczęte na wniosek Treeneo Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Piękna 24/26A m.1, 00-549 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędnymi towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi na terenie działki nr 288/38 położonej w obrębie geodezyjnym Krzyżewo w gminie Frombork. więcej...

2021-08-25 17:23:57

BGK.6730.5.2021 - Obwieszczenie wydanie decyzji o warunkach zabudowy - farma fotowoltaiczna


Zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. została wydana Decyzja nr BGK.6730.5.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr 1/10, 1/17 położonych w obrębie geodezyjnym Wielkie Wierzno w gminie Frombork. Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wystąpiła Polska Energia Odnawialna. więcej...

2020-11-06 06:03:34

BGK.6730.8.2020 - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


Zawiadamiam, że został wyłożony do uzgodnień projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu z użytkowego na mieszkalny, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 102/1 obręb Biedkowo, gmina Frombork. więcej...

2020-10-09 14:13:06

BGK.6730.8.2020 - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY


Zawiadamiam, że na wniosek Pani Justyny Tykanowskiej z dnia 30 września 2020 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu z użytkowego na mieszkalny, oraz dobudowa wiatrołapu w gabarytach istniejących schodów wejściowych, oraz dobudowa komina w lokalu znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 102/1 obręb Biedkowo, gmina Frombork. więcej...

2020-10-02 10:55:39

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 8, działki nr 46/6 i 46/10 oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionej zmiany planu miejscowego (procedura wszczęta Uchwałą Nr XV/190/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 23 lipca 2020 roku). więcej...

2020-06-10 18:08:01

BGK.6733.1.2020 - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego Teltor- Pol Północ SA ul. Śnieżna 1 80-554 Gdańsk z dnia 29.05.2020 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV i SN-15 kV. na działce o nr 178/8 obręb Krzyżewo, gmina Frombork.” więcej...

2020-03-04 14:57:00

OBWIESZCZENIE BGK.6730.1.2020


Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04 marca 2020 r. została wydana Decyzja nr BGK.6730.1.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny na działce nr 102/1 w obrębie ewidencyjnym Biedkowo, gmina Frombork. Z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wystąpił Pan Krzysztof Charun, zam. Biedkowo Osada 3F/7, 14-530 Frombork. więcej...

2020-02-25 08:25:15

OBWIESZCZENIE BGK.6722.8.2020


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 8, działki o nr 63/5 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2020-02-04 07:59:56

OBWIESZCZENIE BGK.6722.7.2020


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu portu Frombork wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2020-02-04 07:58:26

OBWIESZCZENIE BGK.6722.6.2020


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 9 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2020-02-04 07:55:53

OBWIESZCZENIE BGK.6722.5.2020


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 4 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2020-02-04 07:54:22

OBWIESZCZENIE BGK.6722.4.2020


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obrębu geodezyjnego nr 8, działki nr 2/3 i nr 2/7 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2020-02-04 07:52:40

OBWIESZCZENIE BGK.6722.3.2020


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork na części obrębu geodezyjnego nr 8, części działek o numerach 6,7,33 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2020-02-04 07:49:40

OBWIESZCZENIE BGK.6722.2.2020


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla terenu położonego przy ul. Młynarskiej wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

1 | 2 | 3 |