pomniejsz powiększ

 
 

2013-04-29 09:15:58

Zapytanie ofertowe


o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie wykaszania trawników i skwerów oraz utrzymanie porządku na przyległych do terenów wykaszanych - chodnikach stanowiących własność Gminy Frombork na terenie miasta Fromborka w 2013 roku więcej...

2012-12-10 14:13:58

Zaproszenie do składania ofert


o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę za świadczenie usług w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, chodników i ciągów pieszych stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork na terenie miasta Fromborka w 2013 roku więcej...

2012-12-10 14:11:57

Zaproszenie do składania ofert


o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych na terenie miasta i gminy Fromborka więcej...

2012-07-05 08:40:30

Zapytanie ofertowe


Na usługę przygotowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej celem złożenia wniosku w konkursie dla planowanego naboru o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku więcej...

2012-01-18 11:47:27

Zapytanie ofertowe


Na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. więcej...

1 |