pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2019-03-21 13:45:36

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


W dniu 05 października 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) .

  1. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów  i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Burmistrz Miasta i Gminy we Fromborku w zakresie załatwienia sprawy wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku Zaświadczenie może być wydane również na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku oraz w terminie 30 dni w przypadku dokonania czynności prawnej. Za wydanie zaświadczenia na wniosek pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.

  1. Warunek wniesienia opłaty jednorazowo.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

  1. Wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz o zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów należy składać:

- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, 14-530 Frombork, ul. Młynarska 5a

- osobiście w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

  1. Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie zaświadczenia w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

  1. Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku  , numer telefonu 552440671.

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Wniosek o wydanie zaswiadczenia o przekształceniu udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własnościa.docx 2019-03-21 13:45:59 Krasiński Damian
załącznik Wniosek o wydanie zaswiadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.docx 2019-03-21 13:46:04 Krasiński Damian
załącznik Wniosek o wydanie zaswiadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z dokonaniem czynnosci prawnej (1).docx 2019-03-21 13:46:08 Krasiński Damian
załącznik Wniosek o wydanie zaswiadczenia o przekształceniu udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z dokonaniem czynnosci prawnej (2).docx 2019-03-21 13:46:14 Krasiński Damian
załącznik Zgloszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty dla udzialów w gruncie..docx 2019-03-21 13:46:20 Krasiński Damian
załącznik Zgloszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.docx 2019-03-21 13:46:24 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Bogdan Szczyrba
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 21.03.2019 13:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3049

1 |