pomniejsz powiększ

 
 

2019-12-31 14:08:50

UCHWAŁA NR XII/127/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok więcej...

2019-12-31 14:07:54

UCHWAŁA NR XII/126/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2019-2027 więcej...

2019-12-31 14:07:13

UCHWAŁA NR XII/125/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2020 rok więcej...

2019-12-31 14:06:42

UCHWAŁA NR XII/124/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2020 rok więcej...

2019-12-31 14:06:10

UCHWAŁA NR XII/123/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia średniej ceny paliw na terenie Gminy Frombork w roku szkolnym 2019/2020 więcej...

2019-12-31 14:05:39

UCHWAŁA NR XII/122/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur. więcej...

2019-12-31 14:04:45

UCHWAŁA NR XII/121/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetaegowej lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 85/2, obręb 4 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00026344/1, lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działaka o numerze 166/2, obręb 4 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00026423/9, lokalu mieszkalnego o numerze 32 położonego w budynku mieszkalnym nr 1D posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działaka o numerze 122, obręb 6 miasta Fromborka, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00011269/3 więcej...

2019-12-31 14:04:13

UCHWAŁA NR XII/120/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2020 rok więcej...

2019-12-31 14:03:25

UCHWAŁA NR XII/119/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2020 r. więcej...

2019-12-31 14:02:28

UCHWAŁA NR XII/118/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020 - 2030 więcej...

2019-12-03 11:48:48

UCHWAŁA NR XI/117/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół we Fromborku oraz nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w w/w placówce prowadzonej przez Gminę Frombork. więcej...

2019-12-03 11:47:39

UCHWAŁA NR XI/116/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Frombork do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk więcej...

2019-12-03 11:42:59

UCHWAŁA NR XI/115/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2020 roku więcej...

2019-12-03 11:42:23

UCHWAŁA NR XI/114/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2020 roku więcej...

2019-12-03 11:41:38

UCHWAŁA NR XI/113/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie opłaty targowej na 2020 rok więcej...

2019-12-03 11:39:22

UCHWAŁA NR XI/112/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych w 2020 roku więcej...

2019-12-03 11:33:23

UCHWAŁA NR XI/111/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2020 roku więcej...

2019-12-03 11:28:43

UCHWAŁA NR XI/110/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat więcej...

2019-12-03 11:28:14

UCHWAŁA NR XI/109/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat więcej...

2019-12-03 11:27:42

UCHWAŁA NR XI/108/19 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia Morskiemu Klubowi Żeglarskiemu „DAL” we Fromborku lokalu użytkowego o powierzchni 53,76 m2 położonego w budynku posadowionym na działce numer 4/1 obręb 6 miasta Frombork, przy ul. Portowej 4 oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej lokalu użytkowego o powierzchni 41,40 m2 położonego w części piwnicznej budynku użytkowego przy ul. Młynarskiej 4A posadowionego na działce nr 141/2, obręb 6 miasta Frombork, z przeznaczeniem na cele biurowe Klubu Integracji Społecznej. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |