pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2016-12-02 13:36:47

Zasady składania i rozpatrywania petycji


Przedmiot petycji

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.) przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach

Nadawca petycji

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycję można złożyć w interesie:

- publicznym,
- podmiotu wnoszącego petycję,
- innego podmiotu, za jego pisemną zgodą.
 
Elementy petycji oraz formy jej składania

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;

- oznaczenie adresata petycji;

- wskazanie przedmiotu petycji;

- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;

- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

- petycja może zawierać zgodę na ujawnienia na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w interesie, którego składana jest petycja.

Rozpatrywanie petycji

Petycja po jej złożeniu jest oceniana pod kątem formalnym i prawnym. Jeśli spełni warunki określone w ustawie, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z ustawą petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia nadawca petycji będzie poinformowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnoszenie petycji do Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku lub Rady Miejskiej we Fromborku

- osobiście: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, pokój nr 1

- pocztą tradycyjną: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork

- faxem na nr: 55 244 06 61

- w formie elektronicznej na adres: sekretariat@frombork.pl  lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 02.12.2016 13:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2478

1 |