pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-10-31 13:01:19

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku


Zgodnie z art. 8. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek o udostępnienie informacji.

Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

1) informację niewymagającą wyszukiwania;

2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin, o którym mowa powyżej, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja o środowisku i jego ochronie nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej, podmiot żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku.

Krok po kroku:

- Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udzielenie informacji o środowisku (patrz punkt załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
- Skompletowane dokumenty złóż w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork (pokój nr 1), wyślij pocztą lub prześlij w formie elektronicznej.

Opłaty:

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji o środowisku naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku ( Dz. U. z 2010 r., Nr 215 poz. 1415).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat
za udostępnianie informacji o środowisku ( Dz. U. z 2010 r., Nr 215 poz. 1415).

4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.).

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku.docx 2014-10-31 13:03:22 Krasiński Damian
załącznik Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku.pdf 2014-10-31 13:03:27 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 31.10.2014 13:01
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2014 13:04
Liczba wyświetleń: 5376