pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-06-12 09:30:07

Zadania Gminy związane z udostępnieniem informacji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi


Zadania gminy

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności udostępnia informację o:

1.Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Frombork:

Od stycznia 2015 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jest firma:

PPHU Copernicus Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 9

14-530 Frombork2. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Frombork zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Frombork będą dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Regionie Północnym tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, za pośrednictwem Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Braniewie przy ul. Stefczyka. 

Wszystkie odpady komunalne odebrane przez PPHU Copernicus Sp. z o. o. z siedzibą we Fromborku od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Frombork są przekazywane do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu, ul. Mazurska 42 i tam są zagospodarowane poprzez:

1. Mechaniczno-biologiczne przetworzenie odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do odzysku i recyklingu, w tym m.in.:

- sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych i pozostałości po sortowaniu u „źródła" przez mieszkańców,
- doczyszczanie odpadów selektywnie zebranych u „źródła" 
przez mieszkańców,
- kompostowanie odpadów komunalnych biodegradowalnych zebranych selektywnie lub wysegregowanych z odpadów komunalnych zmieszanych,
- produkcje paliwa alternatywnego,

2. Składowanie odpadów po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu oraz innych odpadów dopuszczonych do składowania pozwoleniem zintegrowanym,

3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wielkogabarytowych,

4. Przekazywanie na bieżąco uprawnionym podmiotom, w celu poddania procesom recyklingu dostarczanych odpadów komunalnych przydatnych do recyklingu m.in. metali, papieru, tworzyw sztucznych, szkła,

5. Przekazywanie uprawnionym podmiotom, w celu ich unieszkodliwiania dostarczanych niebezpiecznych odpadów typu komunalnego.

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Odbiorowi będą podlegać następujące frakcje odpadów zebranych selektywnie:
-tworzywa sztuczne, opakowań wielomateriałowych, metal
-szkło
-papier, tektura
-odpady ulegające biodegradacji

Punkty selektywnej zbiórki tzw. „GNIAZDA" rozmieszczone są w 45 punktach na terenie miasta i gminy Frombork.

W załączeniu rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki odpadów:

punkty selektywnej zbiórki odpadów - miasto Frombork
punkty selektywnej zbiórki odpadów - gmina Frombork


ODPADY TAKIE JAK:
- zużyty sprzęt RTV i AGD oraz odpady wielkogabarytowe,

- odczynniki fotograficzne, inne trujące środki chemiczne, pestycydy, herbicydy itp., środki oraz opakowania po nich, baterie różnych rodzajów, akumulatory, lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć (np. zbite termometry), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, monitory, telefony, suszarki, żelazka) tonery, wkłady do drukarek, zużyte oleje silnikowe, stare farby, zaolejone ścierki rozpuszczalniki, kleje, opakowania po nich, przeterminowane leki, itp.

mieszkańcy mogą dostarczać nieodpłatnie do PUNKTU GROMADZENIA ODPADÓW w siedzibie PPHU Copernicus przy ul. Mickiewicza 9 we Fromborku;

- odpady budowlane, rozbiórkowe i gruz mieszkańcy mogą dostarczać do PUNKTU GROMADZENIA ODPADÓW przy ul. Mickiewicza 9 we Fromborku po uzgodnieniu z PPHU Copernicus oraz za uzgodnioną opłatą;

4. Zbiórka objazdowa odbioru odpadów:

Na terenie miasta i gminy Frombork prowadzone będą akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych,  zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV, AGD) oraz odpadów zielonych wystawionych bezpośrednio przy pojemnikach na odpady komunalne zmieszane 24 godziny przed dniem zbiórki.

Akcje organizowane są w następujący sposób:

- odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metale z wyłączeniem opakowań z metali - dwa razy w roku w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów. Zbiórka polega na odbieraniu tych odpadów, które zostały wystawione przy pojemnikach na odpady komunalne zmieszane znajdujące się przy nieruchomości 24 godziny przed dniem zbiórki.

- odpady zielone biodegradowalne - dwa razy w miesiącu w terminach określonych w harmonogramie w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada. Odbieranie odpadów komunalnych zielonych biodegradowalnych polega na zbieraniu worków usytuowanych na nieruchomościach przy pojemnikach na odpady komunalne zmieszane 24 godziny przed dniem zbiórki.

5. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska.

 

osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
0,0 %

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 30,20 %

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %

 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Ustawienie pojemników do segregacji na terenie miasta.pdf 2014-06-12 09:31:15 Krasiński Damian
załącznik Ustawienie pojemników do segregacji na terenie gminy.pdf 2014-06-12 09:31:25 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 12.06.2014 09:30
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2018 08:11
Liczba wyświetleń: 1623