pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-06-03 09:54:12

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Krok po kroku:

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.

3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.

4. Skompletowane dokumenty złóż w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork (pokój nr 1) lub wyślij pocztą.

5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4. Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dokumentu założycielskiego jednostki (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z KRS).

5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

1. 107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2. 53,50 zł - opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia  (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).

3.  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

-  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku -
nr 93 8313 0009 0060 0170 2000 0010,

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Odpowiedzialny pracownik:

pracownik ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282,
z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

4. Uchwała Rady Miejskiej we Fromborku nr XXXIX/309/14 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w opróżniania zbiorników bezpyłowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2014 r., poz. 1293).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).
 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Wzór wniosku o udzielnie zezwolenia.doc 2014-06-03 09:55:11 Krasiński Damian
załącznik Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i w płaceniu składek.doc 2014-06-03 09:55:16 Krasiński Damian
załącznik Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiornika.pdf 2017-07-27 09:07:52 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 03.06.2014 09:54
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2016 13:24
Liczba wyświetleń: 1434