pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2023-05-25 10:24:01

Wybory ławników na kadencję 2024-2027


Informacja i dokumenty do pobrania

Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) informuje się o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 do;

 • Sądu Okręgowego w Elblągu –  11 ,
 • Sądu Rejonowego w Braniewie  1

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami  nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji  – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Karty zgłoszenia na ławnika wraz z kompletem załączników należy składać do Rady Miejskiej we Fromborku, ul. Młynarska 5a, pok. 16 - I piętro w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW MIJA

30 CZERWCA 2023 ROKU

Zgłoszenie, które wpłynęło do Rady Miejskiej we Fromborku po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2023 r., lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ww. ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie-1-postepowanie o przestępstwo

Oświadczenie-2-władza rodzicielska

Wzór-listy-poparcia

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie KRK

Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Klauzula informacyjna RODO

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.docx 2023-05-25 10:24:09 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf 2023-05-25 10:24:13 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 2 - oświadczenie-1-postepowanie-o-przestepstwo.docx 2023-05-25 10:24:16 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 2 - oświadczenie-1-postepowanie-o-przestepstwo.pdf 2023-05-25 10:24:19 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 3 - oświadczenie-2-wladza-rodzicielska.docx 2023-05-25 10:24:25 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 3 - oświadczenie-2-wladza-rodzicielska.pdf 2023-05-25 10:24:29 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 4 - Wzór-listy-poparcia.doc 2023-05-25 10:24:33 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 4 - Wzór-listy-poparcia.pdf 2023-05-25 10:24:37 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 5- zapytanie o udzielenie informacji o osobie KRK.docx 2023-05-25 10:24:41 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 5- zapytanie o udzielenie informacji o osobie KRK.pdf 2023-05-25 10:24:44 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 6 - wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.docx 2023-05-25 10:24:47 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 6 - wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.pdf 2023-05-25 10:24:50 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 7 - zaswiadczenie lekarskie.doc 2023-05-25 10:24:53 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 7 - zaswiadczenie lekarskie.pdf 2023-05-25 10:24:56 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna RODO.docx 2023-05-25 10:25:00 Krasiński Damian
załącznik Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna RODO.pdf 2023-05-25 10:25:04 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 25.05.2023 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2023 10:50
Liczba wyświetleń: 150